Združenie spoločností poskytujúcich toxikologické, ekotoxikologické a fyzikálno-chemické posúdenie látok.

V dnešnej globálnej ekonomike, obchodné stratégie typu „go it alone“, nedávajú žiaden zmysel.
Pre veľké i malé spoločnosti sú regionálne združenia (klastre) kľúčom k ich udržateľnému rastu, k pracovným príležitostiam a k ich hospodárskemu vplyvu.

Naši členovia

BioTox klaster je organizovaná inovatívna sieť členov pozostávajúca z toxikologických, ekotoxikologických, predklinických a klinických laboratórií pochádzajúcich z komerčnej sféry v kombinácii s laboratóriami založenými na univerzitnej pôde. Každý člen klastra je nezávisle, samostatne a dlhodobo pôsobiace laboratórium alebo testovacie zariadenie excelentné v rôznych expertíznych oblastiach.

BioTox klaster začal svoju činnosť v máji 2018 so zameraním na podporu klientov z rôznych odvetví (chemický (REACH), farmaceutický, biotechnologický, veterinárny, kozmetický, biocídny, zdravotnícky a potravinársky priemysel) s cieľom poskytnúť klientom riešenia s vysokou pridanou hodnotou v otázkach toxikologického, ekotoxikologického a fyzikálno- chemického hodnotenia bezpečnosti látok, klinických a predklinických skúšok a biologickej kontroly kvality. Okrem toho prebieha činnosť klastra prostredníctvom podpory špecializácie a komplementárnej spolupráce s cieľom rozšíriť a preklenúť partnerstvo medzi organizáciami v rámci klastra.

LAUS je medzinárodne uznávaným GLP testovacím zariadením poskytujúcim služby v piatich expertíznych oblastiach: Analytická chémia, Fyzikálna chémia, In-vitro toxikológa, Ekotoxikológia, Environmentálne správanie sa látok.

www.laus.de

Hameln rds je poskytovateľom služieb pre farmaceutický a chemický priemysel, zameriavajúci sa na rozličné štádiá vývoja a produkcie farmaceutických prípravkov alebo zdravotníckych pomôcok. Toto zahŕňa analytický a galenický vývoj farmaceutických prípravkov, kontrolu kvality liekov (stabilitné skúšky a prepúšťanie na trh) a vývoj a produkciu aktívnych farmaceutických ingrediencií (API) v podmienkach správnej výrobnej praxe. Jednou z hlavných aktivít sú aj toxikologické a predklinické štúdie v podmienkach GLP.

www.hameln-rds.sk

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je vzdelávacou inštitúciou, ktorá hrdo udržiava tradíciu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom štúdiu a nepretržitom celoživotnom vzdelávaní na Slovensku. V roku 1995 bolo toto pracovisko certifikovane Slovenskou národnou akreditačnou službou a bol mu udelený GLP certifikát.

Od roku 1995 má oprávnenie používať laboratórne zvieratá v toxikologických a predklinických pokusoch a štúdiách certifikovaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

Komplex experimentálnych priestorov má 4 časti:

 1. SPF laboratórium
 2. Konvenčne laboratórium a chirurgia
 3. Virologický zverinec / GMO zvieratá /
 4. Laboratórium aquatickej toxikológie


www.szu.sk

Biomedicínske centrum v Martine patrí k najrozsiahlejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Pracovisko je reprezentatívnym príkladom efektívneho využívania finančných zdrojov a prepojenia medzi výskumom a praxou a predstavuje intelektuálne stimulujúci moderný priestor s novými prístupmi, technologickými postupmi, metodikami a unikátnym vybavením laboratórií.
Hlavnými oblasťami expertízy sú: molekulárna medicína, neurovedy, onkológia a respirológia.
Zariadenie je vo fáze prebiehajúcej GLP certifikácie a zameriava sa predovšetkým na in-vivo inhalačne štúdie v podmienkach GLP.

www.jfmed.uniba.sk

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVFL v Košiciach), založená ako Veterinárna fakulta v Košiciach, je jedinou inštitúciou poskytujúcou vysokoškolské a postgraduálne veterinárne vzdelávanie a od roku 2006 aj farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike.
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie je SLP pracoviskom špecializovaným na histopatológiu.
Oblasť odbornosti: histopatologické štúdie
Typy prípravkov: Tkanivá a orgány živočíšneho pôvodu

www.uvlf.sk

Klaster PharmValley spája rôzne ruské výskumné a vedecké inštitúcie s cieľom realizovať komplexné portfólio služieb vrátane predklinických, klinických a toxikologických štúdií v podmienkach GLP, prípravy registračnej dokumentácie a samotnej registrácie liekov, syntézy farmaceutických látok, vývoja hotových liekových foriem a ďalších služieb potrebných pri príprave liekov a zdravotníckych pomôcok.

www.pharmvalley.ru

SITNO PHARMA s.r.o. je súčasťou investičnej skupiny SITNO HOLDING, ktorá je popredným investičným domom v strednej Európe zameranom na inovatívny multiinštitucionálny prístup. Ide o inovatívne investície s vysokým výnosom vo farmaceutickom priemysle založené na odborných znalostiach, ktoré neustále vytvárajú nové príležitosti v tomto fascinujúcom sektore. Spoločnosť SITNO PHARMA zohráva dôležitú úlohu v klastri tým, že zlepšuje vzájomnú spoluprácu členov, posilňuje obchodné vzťahy a zvyšuje súdržnosť pre efektívnu prevádzku klastra. SITNO PHARMA je hlavným kontaktným miestom pre klientov klastra. www.sitnopharma.sk

Centrum experimentálnej medicíny SAV vzniklo 1.1.2018 splynutím  Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV do jedného centra. Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky  a  liečby  spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho  a  nervového  systému, metabolické poruchy, psychické poruchy  a  problematiku  duševného  zdravia,  ako  aj   ochorenia,  ktoré  majú  pôvod   v   prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivoain vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe.

Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov   bioaktívnych  prírodných látok,  ich  derivátov  a   pôvodných  syntetických  látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.

www.cem.sav.sk

Pobočky

 • NEMECKO
 • +49 6321 962990
 • info@laus.group
 • RUSKO
 • +7 916 226 25 48
 • info@pharmvalley.ru

Kontakty

Radi Vám pripravíme ponuku a ponúkneme Vám aj čo najrýchlejšie splnenie všetkých Vašich požiadaviek.

 • +421 911505860
 • pharma@sitno.sk

© Biotox 2019 ¦ nuovo.agency