Združenie spoločností poskytujúcich
toxikologické, ekotoxikologické a
fyzikálno-chemické posúdenie látok.

We all think that in today’s global economy, “go it alone” business strategies no longer make sense.
For companies, both large and small, regional clusters are the key to sustained growth, jobs and economic impact.

Contact us

Our members

BioTox Cluster is an organized innovative network of cluster members consisting of toxicological, ecotoxicological, preclinical and clinical laboratories from commercial sector along with university based laboratories. Each member of cluster is an independent, self-operating and long-term operative laboratory/test facility being excellent in various expertise.

BioTox klaster začal svoju činnosť v máji 2018 so zameraním na podporu klientov z rôznych odvetví (chemický (REACH), farmaceutický, biotechnologický, veterinárny, kozmetický, biocídny, zdravotnícky a potravinársky priemysel) s cieľom poskytnúť klientom riešenia s vysokou pridanou hodnotou v otázkach toxikologického, ekotoxikologického a fyzikálno- chemického hodnotenia bezpečnosti látok, klinických a predklinických skúšok a biologickej kontroly kvality. Okrem toho prebieha činnosť klastra prostredníctvom podpory špecializácie a komplementárnej spolupráce s cieľom rozšíriť a preklenúť partnerstvo medzi organizáciami v rámci klastra.

LAUS GmbH

LAUS je medzinárodne uznávaným GLP testovacím zariadením poskytujúcim služby v piatich expertíznych oblastiach: Analytická chémia, Fyzikálna chémia, In-vitro toxikológa, Ekotoxikológia, Environmentálne správanie sa látok.

www.laus.de

hameln rds a.s.

Hameln rds je poskytovateľom služieb pre farmaceutický a chemický priemysel, zameriavajúci sa na rozličné štádiá vývoja a produkcie farmaceutických prípravkov alebo zdravotníckych pomôcok. Toto zahŕňa analytický a galenický vývoj farmaceutických prípravkov, kontrolu kvality liekov (stabilitné skúšky a prepúšťanie na trh) a vývoj a produkciu aktívnych farmaceutických ingrediencií (API) v podmienkach správnej výrobnej praxe. Jednou z hlavných aktivít sú aj toxikologické a predklinické štúdie v podmienkach GLP.

www.hameln-rds.sk

Slovak Medical University

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je vzdelávacou inštitúciou, ktorá hrdo udržiava tradíciu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom štúdiu a nepretržitom celoživotnom vzdelávaní na Slovensku. V roku 1995 bolo toto pracovisko certifikovane Slovenskou národnou akreditačnou službou a bol mu udelený GLP certifikát.

Since 1995 it has authorization to use laboratory animals in toxicological and preclinical experiments and studies certified by State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic.

The complex of Experimental animal rooms has 4 parts:

  1. Specific Pathogen Free Unit
  2. Conventional unit and surgery
  3. Virology animal room / GMO animals/
  4. Aquatic laboratory

www.szu.sk

Comenius University, Jessenius Medical Faculty in Martin (Biomedical Center Martin / BIOMED)

Biomedical Center Martin belongs to the most extensive projects of the Jessenius Faculty of Medicine in Martin of Comenius University in Bratislava.
The workplace is a representative example of efficient use of financial resources and interconnection between research and practice, and represents intellectually stimulating modern space with new approaches, technological procedures, methodologies and unique equipment of laboratories.
The main areas of the expertise are: Molecular medicine, Neurosciences, Oncology and Respirology.
The facility is in the phase of GLP certification and will be mainly focused on GLP inhalation studies.

www.jfmed.uniba.sk

University of Veterinary Medicine and Pharmacy

The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice (UVMP in Košice), established as the Veterinary College in Košice, is the only institution providing undergraduate, graduate and postgraduate veterinary education and since 2006 also pharmaceutical education in the Slovak Republic.
Department of Pathological Anatomy and Pathological Physiology - GLP facility specialized for histopathology.
Area of expertise: Histopathology studies
Type of product: Tissues and organs of animal origin

www.uvlf.sk

Cluster PharmValley

Klaster PharmValley spája rôzne ruské výskumné a vedecké inštitúcie s cieľom realizovať komplexné portfólio služieb vrátane predklinických, klinických a toxikologických štúdií v podmienkach GLP, prípravy registračnej dokumentácie a samotnej registrácie liekov, syntézy farmaceutických látok, vývoja hotových liekových foriem a ďalších služieb potrebných pri príprave liekov a zdravotníckych pomôcok.

www.pharmvalley.ru

SITNO PHARMA s.r.o.
SITNO PHARMA s.r.o. je súčasťou investičnej skupiny SITNO HOLDING, ktorá je popredným investičným domom v strednej Európe zameranom na inovatívny multiinštitucionálny prístup.
Ide o inovatívne investície s vysokým výnosom vo farmaceutickom priemysle založené na odborných znalostiach, ktoré neustále vytvárajú nové príležitosti v tomto fascinujúcom sektore.
Spoločnosť SITNO PHARMA zohráva dôležitú úlohu v klastri tým, že zlepšuje vzájomnú spoluprácu členov, posilňuje obchodné vzťahy a zvyšuje súdržnosť pre efektívnu prevádzku klastra.
SITNO PHARMA je hlavným kontaktným miestom pre klientov klastra.
www.sitnopharma.sk
Slovak Academy of Science, Centre of Experimental Medicine

Centrum experimentálnej medicíny SAV vzniklo 1.1.2018 splynutím  Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV do jedného centra. Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky  a  liečby  spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho  a  nervového  systému, metabolické poruchy, psychické poruchy  a  problematiku  duševného  zdravia,  ako  aj   ochorenia,  ktoré  majú  pôvod   v   prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivoain vivo models with the aim to transfer the acquired knowledge to clinical practice.

Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov   bioaktívnych  prírodných látok,  ich  derivátov  a   pôvodných  syntetických  látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.

www.cem.sav.sk

Offices

Contact

Contact Us! We will be happy to provide immediate quotations and offer the fastest possible deliveries on all your inquiries.

© Biotox 2019 ¦ nuovo.agency