Združenie spoločností poskytujúcich
toxikologické, ekotoxikologické a
fyzikálno-chemické posúdenie látok.

V dnešnej globálnej ekonomike, obchodné stratégie typu „go it alone“, nedávajú žiaden zmysel.
Pre veľké i malé spoločnosti sú regionálne združenia (klastre) kľúčom k ich udržateľnému rastu, k pracovným príležitostiam a k ich hospodárskemu vplyvu.

Kontaktujte nás

Naši členovia

BioTox klaster je organizovaná inovatívna sieť členov pozostávajúca z toxikologických, ekotoxikologických, predklinických a klinických laboratórií pochádzajúcich z komerčnej sféry v kombinácii s laboratóriami založenými na univerzitnej pôde. Každý člen klastra je nezávisle, samostatne a dlhodobo pôsobiace laboratórium alebo testovacie zariadenie excelentné v rôznych expertíznych oblastiach.

BioTox klaster začal svoju činnosť v máji 2018 so zameraním na podporu klientov z rôznych odvetví (chemický (REACH), farmaceutický, biotechnologický, veterinárny, kozmetický, biocídny, zdravotnícky a potravinársky priemysel) s cieľom poskytnúť klientom riešenia s vysokou pridanou hodnotou v otázkach toxikologického, ekotoxikologického a fyzikálno- chemického hodnotenia bezpečnosti látok, klinických a predklinických skúšok a biologickej kontroly kvality. Okrem toho prebieha činnosť klastra prostredníctvom podpory špecializácie a komplementárnej spolupráce s cieľom rozšíriť a preklenúť partnerstvo medzi organizáciami v rámci klastra.

LAUS GmbH

LAUS je medzinárodne uznávaným GLP testovacím zariadením poskytujúcim služby v piatich expertíznych oblastiach: Analytická chémia, Fyzikálna chémia, In-vitro toxikológa, Ekotoxikológia, Environmentálne správanie sa látok.

www.laus.de

hameln rds a.s.

Hameln rds je poskytovateľom služieb pre farmaceutický a chemický priemysel, zameriavajúci sa na rozličné štádiá vývoja a produkcie farmaceutických prípravkov alebo zdravotníckych pomôcok. Toto zahŕňa analytický a galenický vývoj farmaceutických prípravkov, kontrolu kvality liekov (stabilitné skúšky a prepúšťanie na trh) a vývoj a produkciu aktívnych farmaceutických ingrediencií (API) v podmienkach správnej výrobnej praxe. Jednou z hlavných aktivít sú aj toxikologické a predklinické štúdie v podmienkach GLP.

www.hameln-rds.sk

Slovenská Zdravotnícka Univerzita

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je vzdelávacou inštitúciou, ktorá hrdo udržiava tradíciu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom štúdiu a nepretržitom celoživotnom vzdelávaní na Slovensku. V roku 1995 bolo toto pracovisko certifikovane Slovenskou národnou akreditačnou službou a bol mu udelený GLP certifikát.

Od roku 1995 má oprávnenie používať laboratórne zvieratá v toxikologických a predklinických pokusoch a štúdiách certifikovaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

Komplex experimentálnych priestorov má 4 časti:

  1. SPF laboratórium
  2. Konvenčne laboratórium a chirurgia
  3. Virologický zverinec / GMO zvieratá /
  4. Laboratórium aquatickej toxikológie

www.szu.sk

Univerzita Komenského, Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine (Biomed Martin)

Biomedicínske centrum v Martine patrí k najrozsiahlejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Pracovisko je reprezentatívnym príkladom efektívneho využívania finančných zdrojov a prepojenia medzi výskumom a praxou a predstavuje intelektuálne stimulujúci moderný priestor s novými prístupmi, technologickými postupmi, metodikami a unikátnym vybavením laboratórií.
Hlavnými oblasťami expertízy sú: molekulárna medicína, neurovedy, onkológia a respirológia.
Zariadenie je vo fáze prebiehajúcej GLP certifikácie a zameriava sa predovšetkým na in-vivo inhalačne štúdie v podmienkach GLP.

www.jfmed.uniba.sk

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVFL v Košiciach), založená ako Veterinárna fakulta v Košiciach, je jedinou inštitúciou poskytujúcou vysokoškolské a postgraduálne veterinárne vzdelávanie a od roku 2006 aj farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike.
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie je SLP pracoviskom špecializovaným na histopatológiu.
Oblasť odbornosti: histopatologické štúdie
Typy prípravkov: Tkanivá a orgány živočíšneho pôvodu

www.uvlf.sk

Klaster PharmValley

Klaster PharmValley spája rôzne ruské výskumné a vedecké inštitúcie s cieľom realizovať komplexné portfólio služieb vrátane predklinických, klinických a toxikologických štúdií v podmienkach GLP, prípravy registračnej dokumentácie a samotnej registrácie liekov, syntézy farmaceutických látok, vývoja hotových liekových foriem a ďalších služieb potrebných pri príprave liekov a zdravotníckych pomôcok.

www.pharmvalley.ru

SITNO PHARMA s.r.o.
SITNO PHARMA s.r.o. je súčasťou investičnej skupiny SITNO HOLDING, ktorá je popredným investičným domom v strednej Európe zameranom na inovatívny multiinštitucionálny prístup.
Ide o inovatívne investície s vysokým výnosom vo farmaceutickom priemysle založené na odborných znalostiach, ktoré neustále vytvárajú nové príležitosti v tomto fascinujúcom sektore.
Spoločnosť SITNO PHARMA zohráva dôležitú úlohu v klastri tým, že zlepšuje vzájomnú spoluprácu členov, posilňuje obchodné vzťahy a zvyšuje súdržnosť pre efektívnu prevádzku klastra.
SITNO PHARMA je hlavným kontaktným miestom pre klientov klastra.
www.sitnopharma.sk
Slovenská akadémia vied, Centrum experimentálnej medicíny

Centrum experimentálnej medicíny SAV vzniklo 1.1.2018 splynutím  Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV do jedného centra. Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky  a  liečby  spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho  a  nervového  systému, metabolické poruchy, psychické poruchy  a  problematiku  duševného  zdravia,  ako  aj   ochorenia,  ktoré  majú  pôvod   v   prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivoain vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe.

Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov   bioaktívnych  prírodných látok,  ich  derivátov  a   pôvodných  syntetických  látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.

www.cem.sav.sk

Pobočky

Kontakty

Radi Vám pripravíme ponuku a ponúkneme Vám aj čo najrýchlejšie splnenie všetkých Vašich požiadaviek.

© Biotox 2019 ¦ nuovo.agency